Revize PBZ

Požadavky na provoz, kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ) jsou obsaženy v § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Provozuschopnost PBZ se kontroluje nejméně 1x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace a nebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší (§ 8 odst. 7 vyhlášky o požární prevenci). Kontroly provozuschopnosti je nutno provádět u všech instalovaných PBZ.

Mezi naše zákazníky v oblasti revizí PBZ patří mimo jiné Avion Shopping Park, Tesco, VUT Brno, UTB Zlín, Nutrend Olomouc, Makro, ...